Regulamin strony

Regulamin. Reklamacje i gwarancja.

Firma SailPlanet oferująca rejsy morskie, działająca pod adresem www.sailplanet.pl  prowadzona jest przez SailPlanet Ltd, wpisaną do Rejestru Handlowego Wielkiej Brytanii pod numerem 09900220, 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, UK, tel. +48 783604953.

Rezerwacje rejsów

Rezerwacje na rejsy morskie oferowane przez SailPlanet przyjmowane są

– poprzez stronę internetową www.sailplanet.pl,

– telefonicznie pod nr telefonu +48 783604953 (koszt połączenia według taryfy operatora Klienta),

– pocztą elektroniczną pod adresem info@sailplanet.pl

Rezerwacje na rejsy morskie za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Rezerwacje telefoniczne można składać każdego dnia w godzinach od 9:00-19:00.

Po rezerwacji rejsu morskiego Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rezerwacyjnym lub przy zamówieniu telefonicznym – telefonicznie – adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonej rezerwacji, zarezerwowanym rejsie, ich cenie i innych istotnych do odbycia rejsu sprawach (celnych, paszportowych itp.).

Realizacja rezerwacji następuje

– w przypadku rezerwacji płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zaliczki zgodnej z wartością rezerwacji na koncie prowadzonym przez SailPlanet,

– w przypadku rezerwacji płatnych gotówką – po wręczeniu przedstawicielowi SailPlanet kwoty zgodnej z wartością rezerwacji,

Termin realizacji rejsu morskiego wskazany jest na stronie internetowej.

Warunki realizacji rezerwacji nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej przy oferowanym rejsie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i w euro (€) i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dojazdów do portów zaokrętowania i wyokrętowania. Koszty dojazdów do portów są  zależne od sposobu dojazdu wybranego przez Klienta.

Po zakończeniu rejsu morskiego SailPlanet w ramach realizacji umowy z Klientem wyśle na jego adres poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonym rejsie. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Dowód zakupu usługi (rachunek) zostaje dostarczony Klientowi w chwili zakończenia rejsu albo zostaje wysłany Klientowi pocztą elektroniczną lub listem. Dane umieszczone na rachunku są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy rezerwacji rejsu.

Sposoby płatności

SailPlanet umożliwia następujące sposoby płatności:

– Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w PLN w Idea Banku o numerze  70 1950 0001 2006 0013 3672 0001,

– Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w € w Idea Banku o numerze  43 1950 0001 2006 0013 3672 0002,

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia zarezerwowania rejsu morskiego stosowne oświadczenie na piśmie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się w dniu zarezerwowania rejsu morskiego przez  Klienta.

Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie winno zostać skierowane na adres info@sailplanet.pl. Oświadczenie może zostać dokonane – choć nie musi – w następujący sposób:

„Niniejszym odstępuję od umowy [____nazwa rzeczy__] ”.

Oświadczenie winno zostać podpisane przez Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, SailPlanet w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Klientowi wszelkie dokonane płatności. Zwrot płatności dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności ceny za usługę, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności.

Zgodnie z  art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  prawo odstąpienia nie przysługuje: w przypadku świadczenia usług, jeśli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, co do umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, w stosunku do świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej o właściwościach określonych przez Klienta lub służących jego zindywidualizowanym potrzebom, w przypadku rzeczy, które ulegają szybkiemu zepsuciu,  co do rzeczy dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co do rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, co do napojów alkoholowych, co do dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, odnośnie nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po otwarciu przez Klienta ich opakowania, co do dostarczania prasy, co do umów zawartych w drodze aukcji publicznej, co do umów w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, wypoczynku, wydarzeń rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych, co do umów o dostarczanie treści cyfrowych.

Reklamacje i Gwarancja

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność usługi z umową mogą zostać zgłoszone pocztą elektroniczną na adres info@sailplanet.pl lub telefonicznie pod numerem +48 783604953. Po otrzymaniu zawiadomienia Klienta, SailPlanet podejmie kontakt z Klientem, celem uzgodnienia dalszego postępowania.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny usługi lub odstąpieniu od umowy lub zamiany rejsu na rejs w innym terminie oferowanym na stronie internetowej.

SailPlanet rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji od Klienta.